Deklaracja dostępności
O NAS

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Informacja o Zarządzie Pałacu Kultury i Nauki sp. z o.o. – plik do pobrania

Informacja w Polskim Języku Migowym

Opis dostępności serwisu pkin.pl

Zarząd Pałacu Kultury i Nauki sp z o.o. <id=”a11y-podmiot”> zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej pkin.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.pkin.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-28

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-03-17

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1. Przy używaniu powiększenia powyżej 160% możliwa jest utrata części informacji umieszczonych po prawej stronie.

2. Brak audiodeskrypcji informacji o działalności podstawowej Spółki

Wyłączenia:

mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Igor Godlewski, adres poczty elektronicznej zarzad@pkin.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Opis dostępności architektonicznej

Marzec 2020

Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

Siedziba Biura Rady Warszawy, Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Polskiej Akademii Nauk PAN, Polskiego Komitetu ds. Unesco, Szkoły Wyższej Wszechnica Polska, Szkoły Wyższej Nauk Społecznych Collegium Civitas, Polskiej Orkiestry Simfonia Juventus, Związku Powiatów Polskich.

W związku z zabytkowym charakterem obiektu jego dostępność architektoniczna jest ograniczona.

[Ten opis dostępności nie zawiera osobistych opinii na temat zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ale jego celem jest dokładne opisanie dostępności oraz udogodnień, które są zapewniane naszym odwiedzającym.]

Spis treści

 1. Opis sposobu dojazdu
  • Pieszo
  • Pociągiem
  • Autobusem, Tramwajem
  • Metrem
  • Samochodem
  • Taksówką
 2. Wejście do budynku i obszar kontroli
 3. Komunikacja wewnętrzna
  • Korytarze
  • Schody
  • Windy
 4. Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym 
 6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
 7. Inne sposoby porozumiewania się (dostępny łatwy tekst do czytania, filmy w języku
  migowym) 
 8. Pomieszczenia sanitarne 
 9. Pomieszczenia konferencyjne, lub inne kluczowe miejsca dla budynku
 10. Ewakuacja z budynku

 

1. Opis sposobu dojazdu
Budynek usytuowany jest na Placu Defilad (dzielnica Śródmieście)
Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Pieszo


Dojście do PKiN od strony Metra Centrum
fot. Igor Godlewski


Dojście do PKiN od strony Metra Świętokrzyska
fot. Igor Godlewski


Dojście od ul. Marszałkowskiej przez pl. Defilad
fot. Igor Godlewski

Dojścia piesze są od ulic Marszałkowskiej, Świętokrzyskiej (wejście główne) oraz od Al. Jerozolimskich oraz Emilii Plater (dziedziniec wewnętrzny, wejście tylne). Główne przejścia dla pieszych posiadają sygnalizację dźwiękową. Na trasach dojścia do budynku występują liczne przeszkody np. park, parking otaczający budynek, słupki na trasie do wejścia głównego, źle zaparkowane samochody, kostka brukowa, rząd drewnianych stołów na placu przed wejściem głównym. Stojaki dla rowerów, występują poza trasą wejścia.

Pociągiem
Najbliższa stacja PKP Śródmieście znajduje się w odległości do ok.200 m. Kolejny dworzec to Warszawa Centralna w odległości ok. 400m. Dojścia na perony są wyposażone w schody ruchome.

Autobusem, Tramwajem – linie zatrzymujące się na wymienionych poniżej przystankach można sprawdzić na https://www.wtp.waw.pl/rozklady-jazdy/?wtp_dt=2020-03-02&wtp_md=1
Najbliższe przystanki autobusowe: Metro Świętokrzyska 01, 02, 03, 04 odległość ok. 500m ; Centrum 01, 03, 05, 06 odległość ok. 400m ; Dworzec Centralny 11, 16 odległość ok. 300m od wejścia tylnego. Emilii Plater 01, 02, 04 odległość ok. 200m od wejścia tylnego.
Autobusy Dalekobieżne Prywatne :Przystanek Centrum -Modlin , Siedlce
Najbliższe przystanki tramwajowe: Metro Świętokrzyska 05, 06; Centrum 07, 08, 09, 10
Są przeszkody na drodze (np. słupki, nierówny chodnik, kostka brukowa, źle zaparkowane samochody, wysokie krawężniki, zwężenia chodnika)

Metrem
Najbliższe stacje metra: Metro Świętokrzyska: linie M1 oraz M2 odległość ok. 400m; Metro Centrum: linia M1 odległość ok.400m
Są przeszkody na drodze (np. słupki, nierówny chodnik, kostka brukowa, źle zaparkowane samochody, wysokie krawężniki, zwężenia chodnika)

Samochodem


Miejsca parkingowe przed wejściem głównym
fot. Igor Godlewski


Miejsca parkingowe przy wjeździe na dziedziniec tylny
fot. Igor Godlewski


Kasa parkingowa w holu głównym przystosowana dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, po prawej widoczne wyjście z automatyką przystosowane dla OzN
fot. Igor Godlewski

Parking przy PKiN jest płatny i dysponuje kasą przystosowaną do wnoszenia opłat za bilety parkingowe przez osoby z niepełnosprawnością ruchową, poruszające się na wózku inwalidzkim. Kasa znajduje się w Holu Głównym przy wejściu przystosowanym dla OzN i jest wyraźnie oznakowana. Pozostałe automatyczne kasy parkingu PKiN wyposażone zostały w dodatkowy przycisk na wysokości odpowiedniej dla osoby na wózku , przy pomocy którego może ona przywołać parkingowego. Wszystkie urządzenia systemu parkingowego PKiN poczynając od bileterek na wjeździe, poprzez kasy automatyczne, aż do rogatek wyjazdowych – mają przyciski interkomu służące do natychmiastowego porozumiewania się z obsługą parkingu. Parkingowi są przygotowani do udzielenia pomocy przy korzystaniu z parkingu i urządzeń. Osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą także wnosić opłaty podjeżdżając do punktu Obsługi Technicznej przy wyjedzie na ul. Marszałkowską z pominięciem kas automatycznych. Serwis parkingu czynny jest przez 24 godziny.
Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parkingu zewnętrznym PKIN między innymi przed wejściem głównym, oraz przy wjeździe na dziedziniec wewnętrzny od strony ul. Emilii Plater, przy Sali Kongresowej. Oprócz tego są rozlokowane dookoła PKiN w liczbie ponad 20.

Taksówką
Postoje taksówek znajdują się przy Dworcu Centralnym w odległości ok.400m od PKiN, oraz przy Alejach Jerozolimskich róg ul Emilii Plater przy Dworcu Śródmieście w odległości ok 300m.

 

2. Wejście do budynku i obszar kontroli


Wejście główne i platforma dźwigowa
fot. Igor Godlewski

Wejście z automatyką przystosowane dla OzN, po lewej stronie wejścia głównego
fot. Igor Godlewski


Hol główny z widoczną platformą schodową
fot. Igor Godlewski


Wjazd na dziedziniec wewnętrzny
fot. Igor Godlewski


Wejście tylne z podjazdem z dziedzińca wewnętrznego
fot. Jacek Turczyk

Główne wejście znajduje się od strony Placu Defilad, jest łatwe do zlokalizowania przez osoby słabowidzące. Na elewacji znajduje się oznakowanie wejścia (napis „Pałac Kultury i Nauki”). Do wejścia prowadzą schody z kontrastowymi oznaczeniami przed pierwszym i na ostatnim stopniu. Od dwóch stron z parkingu do schodów prowadzą kontrastowe linie. Z lewej strony wejścia znajduje się dźwig, którego drzwi otwierają się automatycznie, po przyciśnięciu przycisku na panelu wezwań na przystanku. Podobnie odbywa się jazda z przystanku na przystanek. Platforma posiada udźwig 600 kg. Powierzchnia podłogi kabiny wynosi 108×138 cm. Kabina wyposażona jest także w informację głosową i oznaczenia dla osób niedowidzących. Po lewej stronie wejścia głównego znajduje się wejście przystosowane dla OzN. Oznakowany zielony przycisk umiejscowiony przy tablicy informacyjnej uruchamia kompletną automatykę drzwi. Od wewnątrz holu głównego analogicznie oznakowany przycisk uruchamiający, po prawej stronie, obok kasy parkingowej przystosowanej dla OzN. Samo wejście główne jest wyposażone w drzwi otwierane ręcznie i jest trudno dostępne dla osób na wózku (duży rozmiar oraz ciężar drzwi, progi, samozamykacze). Znajdujące się wewnątrz szklane drzwi przeciw przeciągowe są szklane, automatyczne i otwierają się po łuku nie stanowiąc żadnego utrudnienia w poruszaniu się. Dla osób poruszających się na wózkach to wejście może stanowić wygodniejszą alternatywę. Hol wejściowy jest przestronny, jasny, bez oznakowania dotykowego na posadzce. W holu głównym budynku po lewej stronie znajduje się platforma schodowa. Podest platformy schodowej ma wymiary 120x 100 cm.  Na ścianie platformy zamontowano składane krzesełko o udźwigu 300 kg. Tor jezdny platformy dodatkowo może służyć jako poręcz dla pieszych. Platforma umożliwia zarówno wjazd na poziom informacji PKiN jak i zjazd do holu windowego (poziom-1). W holu głównym zawsze dyżuruje pracownik przeszkolony w pomocy przy obsłudze platformy. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie informacyjnym. Do holu windowego z holu głównego należy zejść poziom niżej (-1). Schody znajdują się po bokach holu głównego zarówno z lewej jak i prawej strony. Posiadają oznakowanie kontrastowe na początku i końcu.

 

3. Komunikacja wewnętrzna

Korytarze


korytarz
fot. Jacek Turczyk


korytarz
fot. Jacek Turczyk

Korytarze na piętrach są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Korytarze prowadzą dookoła budynku, hole windowe na piętrach biurowych są położone centralnie oddzielone od korytarzy szklanymi drzwiami z samozamykaczami. Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami. . W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

 

Schody


lewa klatka schodowa ewakuacyjna, hol windowy
fot. Igor Godlewski


prawa klatka schodowa ewakuacyjna, hol windowy
fot. Igor Godlewski


hol windowy
fot. Igor Godlewski


Winda tarasowa nr 12 oraz windy złote
fot. Igor Godlewski

Windami można się dostać na dowolnie wybrane piętra budynku. Wind głównych jest 6 (złote), posiadają obniżone przyciski pięter, informację głosową i świetlną oraz poręcze, 4 dodatkowe windy (srebrne) obsługują tylko piętra 1-12. Brak przestrzeni manewrowej dla osób poruszających się na wózku, windy dostępne z pomocą dla osób na wózkach. Osoby z ograniczoną mobilnością mogą z holu windowego dostać się do kas Tarasu Widokowego lub na sam Taras windami obsługowymi nr 11 i 12.

 

4. Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)

Brak pętli indukcyjnych w budynku. Platformy schodowe w holu głównym ( zdj.8) oraz platformy dźwigowe na tarasie widokowym XXX p. (zdj.19)

 

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

 

6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Dostęp do tłumacza PIM jest możliwy w niektórych instytucjach mieszczących się w Pałacu, po uprzednim zgłoszeniu.

 

7. Inne sposoby porozumiewania się (dostępny łatwy tekst do czytania, filmy w języku migowym)

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym. Wybrane informacje na piktogramach oraz w języku angielskim, francuskim i angielskim znajdują się w holu głównym, w holu windowym i na tarasie widokowym.

 

8. Pomieszczenia sanitarne


Toaleta przy toaletach męskich
fot. Igor Godlewski


Toaleta przy toaletach damskich
fot. Igor Godlewski

Dwie ogólnodostępne toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się w holu windowym, przy ogólnodostępnych toaletach męskiej i damskiej . Toalety otwierane są przez dyżurującego w holu windowym pracownika. W toalecie jest przestrzeń manewrowa, w „damskiej” brak jest przestrzeni do transferu bocznego. Jest system przyzywający. Toalety te są również przystosowane dla matek z małymi dziećmi.

 

9. Pomieszczenia konferencyjne, lub inne kluczowe miejsca dla budynku

Aby dostać się do sali obrad Rady Warszawy należy wybrać piętro IV, do Biura Rady Warszawy – piętro XX. Na IV piętrze należy poruszać się zgodnie z informacjami na kierunkowskazach prowadzących do Sali Warszawskiej. Dostać się do niej można wyłącznie schodami przez salę Gagarina, która jest nieco poniżej poziomu IV piętra, w związku z czym osoby poruszające się na wózku muszą zgłosić potrzebę skorzystania z zainstalowanej przy schodach platformy windowej. Platforma umożliwia transport dla osób na wózkach ręcznych jak i akumulatorowych. W związku ze specyfiką budynku nie jest urządzeniem samoobsługowym i jest obsługiwana przez wyznaczonego pracownika. Sala Warszawska znajduje się na poziomie Sali Gagarina, z której należy kierować się do wejścia po prawej stronie. Miejsca w sali obrad zostaną wskazane przez pracowników Biura Rady m. st. Warszawy.
Z poziomu punktu informacyjnego PKiN do kawiarni po lewej stronie, oraz do Sali Marmurowej prowadzą schody. Po lewej stronie schodów zamontowana jest platforma schodowa. W holu głównym zawsze dyżuruje pracownik przeszkolony w pomocy przy obsłudze platformy.

Taras Widokowy XXX p. jest obsługiwany przez dwie windy szybkobieżne operujące z poziomu kas tarasu. Z punktu informacyjnego PKiN do kas prowadzą schody.
Osoby poruszające się na wózku muszą zgłosić wartownikowi potrzebę skorzystania ze schodołazu, lub skorzystać z platformy schodowej w holu głównym w celu zjechania do holu windowego i udania się stamtąd windą obsługową do kas tarasu lub na sam taras, gdy już taki bilet posiadają. Zakup biletu on line: https://www.bilety.pkin.pl/ .
Na XXX p. jest platforma wewnętrzna na poziom galerii, oraz platforma zewnętrzna z galerii na taras. Przy windach na XXX p. w godzinach pracy tarasu dyżuruje wartownik, przeszkolony do pomocy przy obsłudze platform.


Platforma zewnętrzna na Tarasie XXX p.
fot. Jacek Turczyk


Stanowisko wartownika na XXX p.
fot. Igor Godlewski

 

10. Ewakuacja z budynku

Brak windy do celów ewakuacyjnych.

Pobierz deklarację dostępności