Zamówienia publiczne

109/2020

16 marca 2020

REMONT BAZ KOLUMN ZEWNĘTRZNYCH PAŁACU KULTURY I NAUKI W WARSZAWIE

Termin skladania ofert: 03.04.2020 r., do godz. 12:30

Termin otwarcia ofert: 03.04.2020 r., godz. 13:00

UWAGA! Sprostowanie treści SIWZ:

Zamawiający informuje, że w pkt 11.10 SIWZ (str.9) nastąpiła omyłka polegająca na błędnym przywołaniu nazwy zamówienia. Jest: "oferta w postępowaniu na: Remont północnego zbiornika wody p-poż. wraz z instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi zlokalizowanymi na terenie przyległym do budynku Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie". Powinno być: "oferta w postępowaniu na: Remont baz kolumn zewnętrznych Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie"

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Formularze edytowalne - załączniki do SIWZ:

Formularz oferty - załącznik nr 1

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3

Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału - załącznik nr 4

Wykaz robót - załącznik nr 5

Wykaz osób - załącznik nr 6

Umowa, OWU

Dokumentacja techniczna:

Program prac konserwatorskich renowacji kolumn, Program str tyt, Decyzja MWKZ, Postanowienie MWKZ, STWiOR, Ofertowa tabela kalkulacyjna  

Odpowiedż na pytania wykonawcy

Odpowiedź na pytania wykonawcy 2

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie

Wpis dodany przez: Krzysztof Kawałek 16-03-2020

Wpis był edytowany przez: Krzysztof Kawałek 25-03-2020

Wpis był edytowany przez: Krzysztof Kawałek 25-03-2020

Wpis był edytowany przez: Krzysztof Kawałek 25-03-2020

Wpis był edytowany przez: Krzysztof Kawałek 26-03-2020

Wpis był edytowany przez: Krzysztof Kawałek 31-03-2020

Wpis był edytowany przez: Krzysztof Kawałek 08-04-2020

Wpis był edytowany przez: Krzysztof Kawałek 30-04-2020